ไม่มีตัวอย่างสำหรับเรื่องนี้
รายชื่อนักแสดงนำ

สมบัติ เมทะนี

สรพงษ์ ชาตรี

อรัญญา นามวงษ์

สุพรรษา เนื่องภิรมย์

อำภา ภูษิต

ดวงชีวัน โกมลเสน

มล. รุจิรา อิศรางกูรฯ

สมพงษ์ พงษ์มิตร

สีเทา

จำนง บำเพ็ญทรัพย์