ไม่มีตัวอย่างสำหรับเรื่องนี้
รายชื่อนักแสดงนำ

มิตร ชัยบัญชา พิศมัย วิไลศักดิ์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี เมตตา รุ่งรัตน์ ชุมพร เทพพิทักษ์

ปริม ประภาพร โขมพัสตร์ อรรถยา จรูญ สินธุเศรษฐ์

มารศรี อิศรางกูร มนัส บุณยเกียรติ วงทอง ผลานุสนธิ์

พูนสวัสดิ์ ธีมากร ทานทัต วิภาตะโยธิน ดาวน้อย ดวงใหญ่ ปราณีต คุ้มเดช