รายชื่อนักแสดงนำ

อำพล ลำพูน

นาถยา แดงบุหงา

จุรี โอศิริ