รายชื่อนักแสดงนำ

อภิญญา สกุลเจริญสุข

เววิรี อิทธิอนันต์กุล

ศรภัทร ภัทราคร